Zverejnenie zámeru  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sološnica  ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Sološnica  v súlade s ustanovením  § 9a odsek 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať tento nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Nebytový priestor – miestnosť č. 51, nachádzajúca sa  v kultúrnom dome v Sološnici, Sološnica 527,

  1. poschodie , a je evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 768, parc. č. 2/4 o výmere 40 m2. Tento nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1.

 

 

Nájomca : Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR,   Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Z dôvodu úplného uzatvorenia cesty medzi Rohožníkom a Malackami  požiadal MV SR  o vypožičanie  / prenajatie  priestorov  za účelom  užívať  ich na výkon služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zabezpečujúcich plnenie úloh vyplývajúcich z § 3 ods. 1 písm. c), d), e), i) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

 

Zámer prenajať  predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Sološnica  odo dňa  27.8.2018

– na internetovej stránke www.solosnica.sk odo dňa 27.8.2018

Anna Čermáková, starostka obce