Obec Sološnica zverejňuje zámer zámeny pozemkov :
Prebytočný majetok vo vlastníctvo obce- novovytvorenú parcelu č. 367/3 ,  typ pozemku ostatné plochy, výmera parcely 3 m2, ktorá vznikla odčlenenním z pozemku parc.č.  367/1 reg. C KN, evidovanú na LV č. 1500,  na základe   GP č.61-222/2019, ,  ktorý vypracoval Ing. Jozef Drinka

Za

 novovytvorenú parcelu č. 772 /3 ,  typ pozemku zastavené  plochy, výmera parcely 8 m2, ktorá vznikla odčlenením  od pozemku parc.č.  772/2  reg. C KN, evidovanú na LV č. 1655,  vlastník Mgr. Mário Hegedüs PhD., na základe   GP č.61-222/2019, ,  ktorý vypracoval Ing. Jozef Drinka

zverejnenie zámeru výmeny pzemkov