Spôsob podania žiadosti

 1. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
 2. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
  • identifikáciu povinnej osoby,
  • identifikáciu žiadateľa – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo,
  • akých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, a pod.)

 Spôsob podania žiadosti o poskytnutie informácií

 • ústne: V pracovných dňoch počas úradných hodín  na podateľni Obecného úradu Sološnica, kancelária č.  11.
 • písomne Obec Sološnica, 90637 Sološnica 527
 • elektronickou poštou obec@solosnica.sk

Lehota vybavenia žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.
 2. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní, pričom závažnými dôvodmi sú:
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 3. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty