Obec Sološnica oznamuje verejnosti, že do 12.5.2020 je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa a pripomienkovať  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity linky RP BC na výrobu bieleho Portlandského slinku spojené s rozšírením palivovej základne o nové typy alternatívnych palív“

ktoré predložil navrhovateľ : CRH (Slovensko) a.s. Rohožník , IČO: 00214973.

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity linky na výrobu bieleho Portlandského slinku zo súčasných 500 t/ deň na 1000 t/ deň a rozšírenie palivovej základne o nové typy alternatívnych palív.

Zmena navrhovanej činnosti :

-Nemá požiadavky na nový záber pôdy mimo hraníc areálu CRH (Slovensko) a.s.

-Má požiadavku na zvýšenie spotreby technologickej vody na 1 tonu vyrobeného slinku o 25 litrov. Zdroj ostáva nezmenený. Navrhovaná zmena nemá vplyv na spotrebu pitnej vody .

-Po realizácii navrhovanej zmeny, t.j. po zvýšení výrobnej kapacity na 1.000 t / deň sa spotreba surovinovej múčky očakáva v množstve cca 1670 t/deň. Navrhovanou zmenou dôjde k navýšeniu spotreby vstupných surovín.

-Realizácia navrhovanej zmeny si vyžiada nárast množstva spoluspaľovaných odpadov na 35% z celkového podielu palív oproti terajším 6-10%. Pôjde o zvýšenie dávkovania : hlavný horák z 0,2,5 t / hod na 0-8 t/ hod. a nové dávkovacie miesto kalcinátor 0-4 t/hod. Zoznam povolených spoluspaľovaných odpadov KAP sa rozšíri o rozpúšťadlá a iné kvapaliny a emulzie z odpadov z organických chemických procesov a odpadov z výroby, spracovania , distribúcie a používania náterových hmôt.

-Navrhovanou zmenou dôjde k zmene v používanom množstve /druhu energií a médií .

-Navrhovaná zmena bude predstavovať zmenu vo frekvencii dopravy . Očakáva sa navýšenie dopravného zaťaženia nákladnou dopravou oproti súčasnosti o 16% a v železničnej doprave o 29%. Približne 14 prepráv denne v prvej fáze a 31 prepráv denne v druhej fáze.

-Realizáciou zámeru sa nezvýši množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV ani z povrchového odtoku

-Navrhovaná zmena môže mať negatívne vplyvy na okolité prostredie z hľadiska zvýšeného dopravného zaťaženia .

 

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na :

Obecnom úrade v Sološnici, 90637 Sološnica 527.

Celý dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade alebo na stránke Eniroportal:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-kapacity-linky-rp-bc-na-vyrobu-bieleho-portlandskeho-slinku-