Obec Sološnica oznamuje verejnosti,  že od 20.03.2020  do 03.04.2020  je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o zmene navrhovanej činnosti  „Zvýšenie kapacity linky RP BC na výrobu bieleho Portlandského slinku  spojené s rozšírením palivovej základne o nové typy alternatívnych palív“ ,

ktoré predložil navrhovateľ :  CRH (Slovensko) a.s.  Rohožník , IČO: 00214973

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je  zvýšenie  kapacity linky na výrobu bieleho Portlandského slinku zo súčasných 500 t/ deň na 1000 t/ deň a rozšírenie palivovej základne o nové typy alternatívnych palív.oznámenie verejnosti

Celý dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade alebo na stránke Eniroportal:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-kapacity-linky-rp-bc-na-vyrobu-bieleho-portlandskeho-slinku-