RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Sološnica
ObecSološnica

Povinne zverejňované údaje

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií)

A) Spôsob zriadenia

Obec Sološnica bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. až 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie

Kompetencie , t. j. právomoc a pôsobnosť obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71).
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Popis organizačnej štruktúry obce

 popis org.štruktúry obce
 

 

 

 

 

 

 

B) Žiadosť, návrh, podnet, alebo iné podanie možno podať

 • poštou na adresu: Obec Sološnica, 90637 Sološnica 527
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni Obecného úradu v Sološnici, prízemie, kancelária č. 11.,
 • telefonicky na čísle: 0948/279269
 • elektronickou poštou na adrese: obec@solosnica.sk

Ak sa sťažovateľ dostaví na Obecný úrad v Sološnici osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec obce – na podateľni mu umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa jedná o osobu, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec obce.

C) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto, lehota a spôsob na podanie opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu Obce Sološnica má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Odvolanie

1. Miesto a lehota:

 • Odvolanie treba podať na podateľni Obecného úradu v Sološnici v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

2.  Spôsob:

 • písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
 • ústne do zápisnice

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.
Na dodatočné doplnenie podania sa nevyzýva.

3. Z odvolania by malo byť  zrejmé:

 • kto ho podáva
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, proti ktorému smeruje
 • čoho sa odvolávateľ domáha

Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

Mimoriadne opravné prostriedky

Obnova konania

 • Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, z dôvodov v zákone taxatívne uvedených
 • miesto podania – podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota – v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ak osobitný zákon neustanovuje, že nie je prípustné)

 • správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

Protest prokurátora

 • podáva prokurátor

Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia

Rozhodnutie Obce Sološnica je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb.
Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

D) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Sološnica vyberá za správne úkony

 • sadzobník poplatkov za jednotlivé správne úkony je ustanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Sadzobník poplatkov

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 16 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 25/14 °C
pondelok 24. 6. polojasno 25/14 °C
utorok 25. 6. zamračené 26/13 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

covid-19