• Oznam

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje rodičov detí, ktoré dovŕšili 16 rokov a navštevujú strednú školu, vysokú školu alebo iné školské zariadenie, aby najneskôr do konca septembra 2018 doložili potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa za aktuálny školský rok 2018/2019. ...  » čítajte ďalej  »

 • Krumpolový deň a parný vlak

  Pozývame vás na Krumpolový deň v Sološnici

  Program v piatok 21.9.2018
  od 16:00 tvorivé dielne pre deti pred kultúrnym domom
  17:00 súťaž pre deti v šúpaní krumpolú

  Program v sobotu 22.9.2018
  12:00 ďakovná svätá omša za úrodu
  13:00 otvorenie krumpolového dňa Krumpolienkou
  13:10 FS Macejko
  13:40 Kozovanka
  14:40 Vlasta Mudríková
  15:50 Viktor Sojka (bubny)
  a Linda Mičíková (heligónka)
  16:20 súťaž v jedzení krumpolových puacek
  17:00 Marián Čekovský
  18:30 Unisong – ...  » čítajte ďalej  »

 • Pripomienkovanie cestovných poriadkov

  Vyzývame občanov, aby zaslali pripomienky ku cestovým poriadkom podľa priloženého dokumentu do 30.9.2018 Oznámenie o pripominekovaní cestovných poriadkov.pdf (pdf, 940kb)

 • Pozvánka na konferenciu o Pálffyovcoch

  Mestské centrum kultúry Malacky vás pozýva na vedeckú konferenciu "Pálffyovci - Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie" v stredu 12.9.2018 o 9:00.

 • Zasadnutie OZ – pozvánka

  Starostka obce Sološnica

  Poslanci,

  Hlavná kontrolórka obce,

  Verejnosť

  Zverejnené : 04.09.2018 P o z v á n k a   V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   10.9. 2018( pondelok)  o 18:00 hod Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica Program : 
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  3. Správa o voľbe riaditeľa ZŠ a zahájení školského roka
  4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č.5/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
  5. Prerokovanie žiadosti Ing. Marcela Struhára o predbežný súhlas s odpredaním časti parcely č. 1118/1 vo výmere  cca 150 m2.
  6. Schválenie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov Ministerstvu vnútra SR na výkon služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
  7. Prerokovanie zámeru odkúpenia pozemkov  pod komunikáciou v ulici pri zastávke smer  Podhradie
  8. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
  9. Prijatie nového zamestnanca na údržbu majetku obce
  10. Rôzne
  11. Záver
  ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.