• Verejná vyhláška

  ZD- SA- sološnica-ZK

 • Priamy predaj Traktora ZETOR 7745

  Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk   Obec Sološnica  so sídlom  90637 Sološnica 527 ,v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Sološnici č.10/2017   zo dňa  10.4.2017  zverejňuje :   zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie kolesového traktora Zetor 7745 rok výroby 1989,  zdvihový objem 3922 cm3, farba červená ...  » čítajte ďalej  »

 • Verejno obchodná súťaž

  Zverejnené  na internetovej stránke obce a úradnej tabuli  dňa  13.4.2017 Vyhlasovateľ :

  Názov :  Obec Sološnica, sídlo : 906 37 Sološnica 527, zastúpená : Anna Čermáková , starostka obce

  IČO: 00310026bankové spojenie : Prima banka Malacky IBAN :  SK52 5600 0000 0032 0119 8002

  ( v ďalšom texte len „Obec Sološnica“ )

  v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž  v zmysle §9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  s použitím §281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu  na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : bytové priestory o výmere 66,75 m2 , ktoré sa nachádzajú  na adrese Sološnica č. 487, v katastrálnom území Sološnica  parcele č. 2/3  zapísaná na liste vlastníctva č. 1366 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách.Bytové priestory sa nachádzajú na prízemí bytového domu „Pálenica“ a   majú samostatný vchod zo strany od potoka.  Celková výmera bytu je 66,75 m2. V byte sú dve izby:  spálňa 18,88m2  a obývačka17,33 m2, kuchyňa 9,08 m2,predsieň 4,96 m2, zádverie 4,88 m2, chodba 4,70 m2, sprcha 3,46 m2 , WC 3,46 m2. Byt je po rekonštrukcii, má  plastové okná a dvere. ...  » čítajte ďalej  »

 • Prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0907 Peterklín

  Oznámenie a pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0907 Peterklín do národného zoznamu území európskeho významu.
  S pozdravom
  RNDr. Ladislav Ambróš
  Odbor ochrany prírody a krajiny | Sekcia ochrany prírody

  Oznámenie SKUEV0907 Peterklín.pdf (200kb)
  Pozvánka Scuev0907 Peterklín.pdf (65kb)

    ...  » čítajte ďalej  »

 • Zasadnutie OZ – pozvánka

  V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň  10.apríl 2017  o 17:00 hod v zasadačke OÚ Sološnica Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
  2. Schválenie spôsobu prenájmu a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom bytových priestorov – Pálenica
  3. Schválenie spôsobu prevodu hnuteľného majetku obce – traktor  Zetor 7745
  4. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku  obce – pozemok parcela č. 438
  5. Schválenie projektu a spoluúčasti na financovaní – Vybudovanie kamerového systému v obci Sološnica
  6. Prerokovanie žiadosti spoločnosti   Agropartner  s. o odkúpenie pozemkov, resp. zmeny nájomnej zmluvy
  7. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2017  rozpočtovým opatrením  č.2/2017
  8. Schválenie žiadosti  Dukla Banská Bystrica o poskytnutie  dotácie na voľno-časové  aktivity  detí a mládeže
  9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
  10. Prerokovanie platu starostky obce
  11. Informácia o žiadosti na umiestnenie základňovej stanice – Slovak Telekom
  12. Rôzne
  ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.