• Zápis do MŠ

  Riaditeľka MŠ v Sološnici oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční dňa 14. 5. 2019 od 10,00 do 16,00 hod. v budove MŠ.

  Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v Sološnici a dodatočné informácie sú dostupné v priložených dokumentoch. ...  » čítajte ďalej  »

 • Hlasujte za náš oltár v Nadácii VÚB !

  Sološnický oltár potrebuje aj Vašu pomoc, tento krát to nie sú peniaze, ale Váš hlas!

  Zo 470 pamiatok z celého Slovenska bol náš oltár vybraný medzi 9 pamiatok, za ktoré budú hlasovať občania z celého Slovenska. ...  » čítajte ďalej  »

 • Vláčik Záhoráčik cez leto 2019

  Aj tento rok bude premávať vláčik Záhoráčik 3x denne oboma smermi. Bude premávať každú sobotu a nedeľu od 27.4. do 13.10.

  cestovný poriadok – Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie (pdf, 200kb)

  ...  » čítajte ďalej  »

 • Čistý chotár 2019

  Čistý chotár 2019v Sološnici!

  Pozývame vás na brigádu, kde budeme upratovať  náš chotár.Stretneme sa  6.apríla od 14:00 hod pri cintoríne.

  Prines si nožnice na stromčeky, motyku alebo hrable, vedro a hlavne veľa energie !

  Ak nemôžeš v sobotu,  ...  » čítajte ďalej  »

 • Pozvánka na zasadnutie OZ

  P o z v á n k a   V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

  1. apríl 2019 ( pondelok) o  18:00 hod
  Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica Program : 
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  2. Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 ( výška príspevku zákonného zástupcu v ŠJ...)
  3. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
  4. Schválenie podmienok prenájmu bytu –Pálenica
  5. Výmena okien a prístupová cesta v  ZŠ
  6. Prerokovanie návrhu na spoplatnenie územno-plánovacej informácie
  7. Nákup obslužného auta DHZ
  8. Schválenie zámeru výstavby hasičskej zbrojnice
  9. Informácie o prístavbe ČOV a odovzdaní stavby v Cigánskej uličke
  10. Správa o valnom zhromaždení Urbárskeho spoločenstva v Sološnici a BVS
  11. Záver
  ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.