• Výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

  Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 10.01.2020 začala na základe žiadosti od Jána Sárkány a manž. ...  » čítajte ďalej  »

 • Verejná vyhláška

  Západoslovenská distribučná - ELSPOL - SK s.r.o

 • Daňové priznanie

  Upozorňujeme občanov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31.1.2020.

  Daňové priznanie sa podáva pri zmene ako napríklad po vydaní stavebného, kolaudačného a búracieho povolenia,  ohlásení drobnej stavby, po kúpe a predaji nehnuteľností, po darovaní alebo dedení nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. ...  » čítajte ďalej  »

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020

  OZ obce Sološnica prijalo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica.

  V zmysle tohoto VZN  môže PO a FO- podnikatelia, ktorí majú sídlo  alebo ktoré vykonávajú činnosť na území obce Sološnica. Výška dotácie je najviac 1.500€ a je potrebné ju podať  do 7.2.2020 na predpísanom formulári, ...  » čítajte ďalej  »

 • Výzva na predkladanie Malých občianskych projektov

  Obec Sološnica zverejňuje výzvu na predkladanie Malých občianskych projektov ( ďalej len MOP) v zmysle výzvy, ktorú schválilo OZ na svojom decembrovom zasadnutí. Občania môžu predkladať  návrhy na projekty, ktoré budú realizovať  žiadatelia  a  budú zamerané na zveľaďovanie verejného priestoru. Obec môže projekt financovať do výšky 500€.  Projekty je potrebné podať do 31.1.2020 na obecnom úrade v Sološnici. MOP 2020 žiadosť

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.