• Vývoz žumpy

  Oznamujeme občanom, že v dňoch od 2. júla do 6. júla 2018 sa nebudú vyvážať žumpy obecným fekálom z dôvodu čerpania dovolenky.

 • Výrub stromu

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

  Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 14.6.2018 začala na základe žiadosti od Ľudmily Pápežovej, ...  » čítajte ďalej  »

 • PREČO SME TAKÍ NEZODPOVEDNÍ ?

  Vážení občania, viacerým z vás dnes nevyviezli vrecia s plastami. Dôvodom bolo najmä to, že ste do nich dali odpad, ktorý tam nepatrí. Preto sú vrecia priesvitné, aby bolo vidieť, čo v nich je. Vo vreciach bol okrem plastov aj stavebný odpad, ...  » čítajte ďalej  »

 • Valerián Spusta
 • Pozvánka na zasadnutie OZ -18.6.2018

   

  Zverejnené : 11.6.2018

  P o z v á n k a

  V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň  18.jún  2018  o 18:00 hod

  Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

  Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  3. Správa o zápise žiakov do MŠ a ZŠ Sološnica a o výsledku inšpekcie v ZŠ
  4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
  5. Prerokovanie žiadosti p. ...  » čítajte ďalej  »

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.