• Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

  V zmysle zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

  28.01.2015  o 17.30 hod.

  Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

  Program :

  • Otvorenie  zasadnutia
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice
  • Zloženie sľubu poslanca Bc. Ľubomíra Nováka
  • Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 15.12.2014
  • Voľba Hlavného kontrolóra obce Sološnica
  • Poverenie zástupcu starostky obce
  • Schválenie VZN č.1/2015 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Sološnica
  • Schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2015
  • Info o kultúrnych podujatiach v roku 2015
  • Info o PHSR obce Sološnica
  • Interpelácie poslancov
  • Rôzne

  V Sološnici , 19.1.2015

  Anna Čermáková

  Starostka obce Sološnica

 • Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici

  Oznamujeme že do 15.3.2015 je možné podať “Žiadosť pre udelenie dotácie na voľnočasové aktivity detí a mládeže” v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce SOLOŠNICA č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici. Žiadosť a VZN nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie/všeobecne záväzné nariadenia – VZN.

 • Body forming

  Pilates_2

  BODY FORMING: cvičenie zamerané na problémové partie (pilates, strečing, tanečný erobik, kalanetika, body building,…). Každý pondelok a stredu o 18,00 hod v modrom salóniku, KD Sološnica. Vstupné 2 eur/hodina. Prineste si: tenisky, pohodlné oblečenie, KARIMATKU, vodu na pitie. Cvičenie vedie: Eva Vargová. ÚVODNÁ HODINA 4.2. 2015 ZADARMO.

   

 • Redakčná rada

  Obec Sološnica a šéfredaktorka sološnického občasníka hľadajú do tímu redakčnej rady nových členov. Ak máte chuť akokoľvek pomôcť a aktivizovať sa pri tvorbe občasníka prosím kontaktujte Miroslavu Sojkovú (šéfredaktorku) na miroslava.sojkova83@gmail.com

 • Letný vývoz

  Oznamujeme občanom, ktorí doteraz využívali tzv. letný vývoz, že tento bol od 1.1.2015  zrušený. Automaticky všetkým dáme 1x za mesiac. Treba si prísť na obecný úrad pre novú nálepku, aby Vám 30.1.2015 vyviezli nádobu.

Staršie príspevky na úradnej tabuli.
Staršie nezaradené novinky.